Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn bepalend voor het afsluiten van het contract tussen de SA “Lift-Up Engineering”, met maatschappelijke zetel Sander Pierronstraat 7, 1030 Brussel, btw BE 0502.481.972 en de klant. Door het contract met Lift-Up Engineering te aanvaarden, aanvaardt de klant ook uitdrukkelijk deze voorwaarden en doet hij zonder enig voorbehoud afstand van zijn eigen voorwaarden. In het geval van afwijkingen tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Lift-Up Engineering hebben deze laatste voorrang. Elke wijziging aan onderhavig contract vereist de schriftelijke toestemming van Lift-Up Engineering. Onderhavige bepalingen hebben tot doel om de contractuele relaties te regelen tussen Lift-Up Engineering en de klant in het kader van herstel-, moderniserings- en onderhoudswerken aan liften, roltrappen, goederenliften, hijsplatformen en hefinstallaties, hierna “het materiaal” genoemd.

 

Artikel 2 – De offerte

a) De catalogi, brochures, informatieve nota’s, reclameaankondigingen of onlinereclame, technische fiches, informatie op de website van Lift-Up Engineering kunnen niet worden beschouwd als definitieve offertes met betrekking tot de beschreven of geïllustreerde producten/diensten. Alle prijzen worden uitsluitend gegeven ter informatie. Een offerte is slechts geldig voor een enkele activiteit en voor een welbepaalde periode. Ze is nooit automatisch van toepassing op daarop volgende activiteiten.

b) Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de offertes van Lift-Up Engineering geldig gedurende 90 dagen, te tellen vanaf het ogenblik dat de offerte wordt bezorgd.

 

Artikel 3 – Afsluiten van het contract

a) Lift-Up Engineering is slechts gebonden door een bestelling wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Lift-Up Engineering of wanneer Lift-Up Engineering is begonnen met de uitvoering van de bestelling.

b) In het kader van een contract dat op afstand wordt afgesloten, bijvoorbeeld na een telefonisch verzoek tot interventie of herstelling, wordt het afgesloten van zodra de klant de e-mail of brief met de bevestiging van Lift-Up Engineering heeft ontvangen, behalve indien de urgentie van de opdracht dit niet toelaat. In het geval van een urgentie zal Lift-Up Engineering een contractbevestiging, in welke vorm dan ook, laten tekenen op het ogenblik van  zijn interventie.

 

Artikel 4 – Annulering van het contract

Behalve in het geval van een dringend verzoek tot interventie of herstelling heeft de klant de mogelijkheid om een bestelling volledig te annuleren per aangetekende brief aan Lift-Up Engineering die ingaat 3 werkdagen (zaterdag inbegrepen) na de verzending ervan, en mits storting (of inhouding door lift-Up Engineering) van de volgende bedragen:

a) Het bedrag van het voorschot als de annulering van de bestelling plaats vindt binnen de 30 dagen na de bevestiging van de bestelling door Lift-Up Engineering;

b) Een bedrag gelijk aan 75% van het bedrag van de bestelling als de annulering van de bestelling gebeurt meer dan 15 dagen vóór de uitvoeringsdatum van de bestelling op de werf;

c) Een bedrag gelijk aan 100% van het bedrag van de bestelling als de annulering van de bestelling gebeurt 15 dagen of minder dan 15 dagen vóór de uitvoeringsdatum van de bestelling op de werf;

Punt a) is niet van toepassing als de termijn tussen de bevestiging van de bestelling en de uitvoeringsdatum van de bestelling op de werf gelijk is aan of minder is dan 30 dagen.

Een gedeeltelijke annulering van de bestelling is niet toegestaan.

 

Artikel 5 – Omvang van de levering en van de dienstverlening, uitvoeringstermijn

a) Als de offerte of de bevestiging van bestelling van Lift-Up Engineering gebaseerd is op informatie van de klant (gegevens, cijfers, diagrammen, tekeningen, maten en gewichten enz.) verbinden deze Lift-Up Engineering enkel als de bedoelde informatie correct is. Als na het afsluiten van het contract blijkt dat de bestelling niet geleverd kan worden volgens de wens van de klant heeft Lift-Up Engineering het recht om het contract te verbreken, als en in zover de klant er niet toe gebracht kan worden om de voorgestelde oplossing te aanvaarden en de eventuele bijkomende kosten te dragen.

b) Lift-Up Engineering mag de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen toevertrouwen aan onderaannemers.

c) Als zou blijken dat de klant onmogelijk kan voldoen aan zijn verplichtingen heeft Lift-Up Engineering het recht om zijn leveringen enkel uit te voeren of zijn diensten enkel te verlenen tegen betaling van het voorschot of wanneer een garantie wordt gegeven. Als de klant niet binnen een redelijke termijn overgaat tot het betalen van het voorschot of geen garantie geeft, behoudt Lift-Up Engineering zich het recht voor om het of de afgesloten contract(en) te verbreken en de klant de volledige terugbetaling te vragen van de opgelopen kosten en het al bestelde materiaal.

d) De uitvoeringstermijnen en –datums worden gegeven naar beste weten. Het begin van de leveringstermijn en het naleven van de leveringsdatums houden in dat de klant zelf zijn verplichtingen is nagekomen, alle noodzakelijke documenten heeft geleverd en de overeengekomen voorschotten heeft betaald. Na afloop van de overeengekomen termijn kan de klant zich nog enkel beroepen op een vertraagde levering of installatie als Lift-Up Engineering niet levert of installeert binnen de zestig werkdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling, gestuurd per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst.

e) Lift-Up Engineering is enkel verantwoordelijk voor een vertraagde levering als deze toe te schrijven is aan zijn leveranciers.

f) Er wordt enkel een transportverzekering voor de goederen afgesloten op uitdrukkelijk verzoek. Bedoelde verzekering wordt afgesloten in naam en voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 – Prijs

a) Behalve andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden zijn de opgegeven prijzen zonder rechten, belastingen en taksen.

b) Wanneer een factuur niet wordt betaald, worden er van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten tegen het wettelijke tarief in rekening gebracht. Voor contracten, afgesloten met professionele klanten is de toepasselijke wettelijk interestvoet die zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de strijd tegen laattijdige betalingen in commerciële transacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013, en verhoogd met 2%. Lift-Up Engineering behoudt zich bovendien het recht voor om als schadevergoeding en als forfaitaire en niet-herleidbare interesten voor administratieve kosten een bedrag te vragen gelijk aan 15% van het onbetaalde hoofdbedrag met een minimum van 75 EUR.

c) Elke laattijdige betaling van sommen op grond van onderhavige overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen partijen geeft Lift-Up Engineering het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling:

 - de onmiddellijke betaling zonder korting te eisen van alle verschuldigde bedragen, zowel op grond van onderhavige overeenkomst als op grond van enige andere overeenkomst, en/of om de uitvoering van de totaliteit of een deel van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling;

- om zich van rechtswege te beroepen op de ontbinding van alle of een deel van de desbetreffende overeenkomsten.

d) In het geval van een uitvoeringstermijn van meer dan vier maanden tussen de bevestigingsdatum van de bestelling en de uitvoering van de dienstverlening, heeft Lift-Up Engineering het recht om de ondertussen voorgekomen prijsverhogingen waardoor het bedrijf bijkomende kosten heeft opgelopen, door te rekenen aan de klant. Hetzelfde geldt als de overeengekomen termijn minder is dan vier maanden maar de prestatie enkel uitgevoerd kan worden vier maanden na de bevestiging van de bestelling om redenen die toe te schrijven zijn aan de klant.

 

Artikel 7 – Voorbehoud van eigendom

Het geleverde materiaal blijft eigendom van Lift-Up Engineering tot de volledige betaling van alle verschuldigde hoofdsommen, interesten en kosten. Zo lang deze prijs niet volledig is betaald, mag de klant het geleverde materiaal niet doorverkopen en geeft hij Lift-Up Engineering toegang tot zijn lokalen om de staat van het materiaal te controleren. In het geval van een inbreuk op het contract, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de overeengekomen prijs, heeft Lift-Up Engineering het recht om zich van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beroepen op de ontbinding van de verkoop en het geleverde materiaal waar het zich ook bevindt terug te nemen.

 

Artikel 8 – Installatie, plaatsing, aansluiting

a) De klant is volledig verantwoordelijk voor de keuze en de voorbereiding van de locaties waar het materiaal geïnstalleerd moet worden en die door Lift-Up Engineering goedgekeurd moeten worden. De klant moet op eigen kosten zorgen voor alle vereiste inrichtingen voor de installatie en indienststelling van het materiaal, in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, en met alle wettelijke, reglementaire of andere bepalingen. De locaties van het materiaal kunnen worden gewijzigd in de loop van de uitvoering van het contract na akkoord van beide partijen en enkel op kosten van de partij die het initiatief tot de wijziging neemt.

b) Als de werkzaamheden niet aangevat kunnen worden op de in het contract voorziene datum omwille van een ontbrekende elektrische aansluiting worden forfaitaire verplaatsingsonkosten aangerekend.

c) De kosten voor energieverbruik zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

d) In het geval van afwezigheid van de klant tijdens de levering / de installatie / de herstelling van het materiaal, heeft Lift-Up Engineering het recht om voor rekening en risico van de klant alle maatregelen te nemen die in een dergelijk geval nodig zijn (zoals bijvoorbeeld opslag bij derden) en de daaruit voortvloeiende kosten door te rekenen aan de klant. In elk geval moeten de partijen alles in het werk stellen om binnen de kortste termijn een nieuwe datum voor de levering / installatie / herstelling overeen te komen.

 

Artikel 9 – Zichtbare gebreken

a) De klant moet onmiddellijk na de levering en in voorkomend geval vóór de installatie van het materiaal of de aanvang van de moderniseringswerken een eerste controle uitvoeren. Deze verplichting tot onmiddellijke controle heeft onder andere betrekking op de hoeveelheid, de samenstelling, de afmetingen, de overeenstemming van de levering, zichtbare gebreken, de montageplaats.

b) De klant moet onmiddellijk zichtbare gebreken melden bij ontvangst van het materiaal of de moderniseringswerken op straffe van ongeldigheid. Als er geen enkele klacht is geformuleerd, wordt de klant geacht de levering te hebben aanvaard. Dientengevolge zijn gebreken die door een dergelijk onderzoek aan het licht komen, niet gedekt door de garantie als ze niet werden gemeld aan Lift-Up Engineering binnen de 24 uur na de levering ervan.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en garantie

a) Het materiaal en de goederen zijn gegarandeerd tegen verborgen gebreken. In het geval van de verkoop van een lift, een roltrap, goederenlift, hefplatform heeft deze garantie een duur van 12 maanden vanaf de datum van de levering ervan. In het geval van een contract, afgesloten met een consument, krijgt deze laatste een garantie van twee jaar.

b) In het geval een verborgen gebrek wordt ontdekt, moet de klant op straffe van ongeldigheid van deze garantie:

 - Lift-Up Engineering daarvan verwittigen ten laatste binnen de 45 uur na de ontdekking ervan per aangetekende brief met bevestiging van ontvangst en per e-mail;

 - Lift-Up Engineering alle mogelijkheden geven om de gebreken zelf vast te stellen en te verhelpen.

 c) Lift-Up Engineering kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de klant voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade:

- die voortvloeit uit een verkeerd gebruik of een gebrek aan onderhoud;

 - die aan de klant of derden wordt veroorzaakt door de stilstand, onderbreking of slechte werking van het materiaal;

 - die voortvloeit uit ongepast gebruik, transport, opslag of onderhoud van het materiaal;

- die ontstaat door een aan het materiaal externe oorzaak, zoals vandalisme, een geval van overmacht, verlies, schade of vertraging, meer bepaald te wijten aan stakingen, lock-out, gebrek aan bevoorrading of een andere oorzaak buiten zijn controle;

- als gevolg van een wijziging of een interventie door de klant zelf of door derden.

e) In het geval van een gebrek dat wordt gedekt door de garantie moet de klant op straffe van ongeldigheid daarvan onmiddellijk ophouden het materiaal te gebruiken om een tegenstelbare vaststelling van het beweerde gebrek mogelijk te maken, Lift-Up Engineering onmiddellijk daarover verwittigen per aangetekende brief of per e-mail met vermelding van de materiaalreferenties, en van de aankoopfactuur en een beschrijving van het gebrek. De klant moet het Lift-Up Engineering mogelijk maken om in voorkomend geval het probleem te verhelpen.

g) De klant vrijwaart Lift-Up Engineering tegen elke mogelijke actie of eis van een derde tegen Lift-Up Engineering omwille van rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, door deze derde opgelopen in een of meer van de voornoemde gevallen waarvoor de garantie wordt uitgesloten.

h) In het geval van aansprakelijkheid, erkend door Lift-Up Engineering of te zijnen laste vastgesteld, voor het zichtbare of verborgen gebrek, wordt deze aansprakelijkheid strikt beperkt tot de prestaties die het voorwerp uitmaken van het contract, afgesloten tussen Lift-Up Engineering en de klant, met uitsluiting van elke andere schade waarvan de klant door een contract af te sluiten met Lift-Up Engineering, verklaart expliciet afstand te doen.

i) De klant verbindt zich ertoe om zorg te dragen voor het materiaal. Als onderhoud nodig is, moet de klant dit te gepasten tijde uitvoeren en de kosten ervoor dragen.

 

 Artikel 11 – Onderhoud en herstelling

a) De klant moet het materiaal gebruiken als een goede huisvader en alle vereiste maatregelen nemen voor het behoud van de perfecte staat van onderhoud en werking. Hij moet zowel het materiaal als de onmiddellijke buurt perfect proper houden.

b) De klant verbindt zich ertoe om Lift-Up Engineering onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk mogelijk defect of elke mogelijke slechte werking van het materiaal. Op elke lift, roltrap, hefplatform of goederenlift wordt een bericht aangebracht met vermelding van een identificatienummer, evenals de identiteit en het telefoonnummer van de contactpersoon van de klant in het geval van defect of slechte werking.

c) De klant verbindt zich ertoe om Lift-Up Engineering onmiddellijk op de hoogte te stellen van elektriciteitsonderbrekingen die mogelijk invloed kunnen hebben op het gebruik van het materiaal.

d) De klant verbindt zich er ook toe om het materiaal geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen telkens Lift-Up Engineering dit nodig vindt. De klant wordt met een bevestiging per aangetekende brief of fax of e-mail binnen de 48 uur op de hoogte gesteld van de werken die nodig zijn.

e) Zijn uitsluitend ten laste van de klant, de kosten voor verplaatsing, interventie, vervanging en/of herstelling die het directe of indirecte gevolg zijn van:

- slechte werking van het materiaal die de klant zelf kan oplossen;

- daden van vandalisme, zoals slagen, diepe krassen, glasbreuk enz.;

- verlies van de sleutels / de code van het materiaal of andere onderdelen;

- een gebruik van het materiaal voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

f) Zijn ook uitsluitend ten laste van de klant, de kosten voor de verplaatsing van Lift-Up Engineering wanneer de panne verholpen is zonder dat Lift-Up Engineering daarvan op de hoogte werd gesteld of wanneer de klant beweert geen interventie te hebben gevraagd ondanks het feit dat de oproep werd geregistreerd door Lift-Up Engineering.

g) Als het geleverde materiaal defect is, kan Lift-Up Engineering er eerst voor kiezen om het defect te herstellen of om materiaal zonder gebreken te leveren. Lift-Up Engineering mag de herstelling laten afhangen van de betaling van de aankoopprijs door de klant. De klant heeft wel het recht om een deel van de aankoopprijs in verhouding tot het defect in te houden.

h) De klant moet Lift-Up Engineering voldoende tijd geven om bedoelde herstelling uit te voeren. In de veronderstelling van een vervanging moet de klant het/de defecte zaak/zaken terugbezorgen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

i) In het geval van een reëel defect draagt Lift-Up Engineering de kosten voor transport, verzenden, werkuren en materialen voor het uitvoeren van de testen en de herstelling. Als evenwel het door de klant gemelde defect niet gerechtvaardigd is, kan Lift-Up Engineering van de klant de terugbetaling eisen van de opgelopen kosten.

j) De klant dient alle reglementeringen in verband met hijsmateriaal, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, na te leven.

 

Artikel 12 – Verzekeringen

a) De klant moet het materiaal tegen alle risico’s van brand, diefstal, vandalisme en waterschade verzekeren bij een bekende verzekeringsmaatschappij voor een voldoende dekkingsbedrag.

 

Artikel 13 – Toevaligheden en gevallen van overmacht

Toevalligheden of gevallen van overmacht geven Lift-Up Engineering het recht om de gehele of gedeeltelijk uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten en/of om het contract geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige schadevergoeding voor de klant. Worden in hoofde van Lift-Up Engineering als dusdanige gevallen beschouwd, meer bepaald oorlog, mobilisering, terroristische aanslagen, gedeeltelijke of totale stakingen, opstanden, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden – al dan niet beschouwd als een nationale ramp, brand, ontploffing, overstroming, gedeeltelijk of totaal uitvallen van de toelevering of het gebruik van water of elektriciteit, die in elk geval een toevallige belemmering vormen voor de prestaties van de leveranciers en onderaannemers van Lift-Up Engineering.

 

Artikel 14 – Eis

Het indienen van een eis geeft de klant niet het recht om de uitvoering van zijn verplichting tot betalen op te schorten. De klant moet de kosten vergoeden die het gevolg zijn van onterechte eisen.

 

 

Artikel 15 – Andere bepalingen

 a) De klant zal indien nodig een persoon aanduiden voor alle contacten met Lift-Up Engineering die bevoegd is om de klant te vertegenwoordigen voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

 b) De klant moet Lift-Up Engineering op de hoogte stellen van elke verandering in zijn juridische situatie.

c) De eventuele ongeldigheid van de totaliteit of een deel van een of meer bepalingen van onderhavige overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst zelf, die volledig van kracht blijft met uitzondering van de hele of gedeeltelijke ongeldig verklaarde bepaling. De partijen zullen alles in het werk stellen om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die eenzelfde economisch effect heeft.

 d) Met het oog op onderhavige overeenkomst en alle vervolgen daarvan kiezen de partijen woonplaats op het adres dat is vermeld in de bijzondere voorwaarden, waar elke mededeling, betekening van een juridische of andere akte geldig kan worden gedaan.

 e) Voor alles wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in onderhavig contract verwijzen de partijen naar de in Brussel van kracht zijnde Belgische wet en gewoonten.

 Behalve in verband met niet-betwiste achterstallige betalingen en indien geen minnelijke oplossing wordt gevonden, wordt elk geschil met betrekking tot het afsluiten, interpreteren en uitvoeren van onderhavige overeenkomst, onderworpen aan een bemiddeling in overeenstemming met artikels 1725 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. De bemiddeling zal plaatsvinden in Brussel en in het Frans. Wanneer de bemiddeling mislukt, wordt het geschil voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om uitspraak te doen over de verzoeken in overeenstemming met artikel 585, 1 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze bepaling wordt alleen gegeven in het voordeel van de SA Lift-Up Engineering dat zich erop kan beroepen.

 

B. Contract voor preventief onderhoud

 

Artikel 16 – Toepassingsgebied

a) De volgende bijzondere voorwaarden met betrekking tot het onderhoud van de materiaalsystemen vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van deel A, voor alle contracten die werden afgesloten met de klant en die betrekking hebben op het herstel of onderhoud van materiaal en onderdelen, geleverd door Lift-Up Engineering. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op de dienstverleningen die Lift-Up Engineering biedt op grond van de wettelijke garantie, voor de systemen, gecreëerd of geleverd door het bedrijf.

b) De klant geeft Lift-Up Engineering, dat aanvaardt, het exclusieve recht om het materiaal te installeren, te beheren en te gebruiken in de opgegeven locatie(s).

c) De levering, het onderhoud en het herstel van het materiaal zijn ten laste van Lift-Up Engineering en worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur. Tijdens deze periode garandeert de klant dat Lift-Up Engineering zonder enige beperking toegang heeft tot het materiaal.

 

Artikel 17 – Beschrijving van de prestaties

a) Lift-Up Engineering verbindt zich ertoe om het onderhoud van het aangeduide materiaal uit te voeren en het materiaal in goede staat van werking te houden door middel van volgende prestaties:

- Onderhoudsbezoeken. Deze bezoeken omvatten:

- Controleren van de veiligheidsinrichtingen, van de werking van het materiaal en de machines.

- Rationeel doorsmeren van de installatie, van de vereiste regelinrichtingen met het oog op een optimale werking.

- Reinigen van de machinebehuizing, van de materiaalkoker, van de kuil en het dak van de cabine.

- Invullen van het onderhoudsboekje.

- Leveren en plaatsen van alle kleine onderdelen waarvan de slijtage te wijten is aan de normale werking van het materiaal (schroeven, veren, lamellen, kleine contactpunten, verklikkerlampjes en kleine zekeringen). Leveren van smeerolie, speciale vetten en reinigingsproducten.

- Depanneren. In het geval van een gebrekkige werking wordt het materiaal binnen de kortste tijd opnieuw in dienst gesteld. Dringende depannages (bevrijding) worden 24/24 uur gegarandeerd, weekends en 10 feestdagen inbegrepen, zonder enig prijssupplement. Als tijdens een depannage zou blijken dat bepaalde onderdelen vervangen moeten worden of werken nodig zijn die vallen buiten het contract zowel voor de continuïteit van de dienstverlening als om veiligheidsredenen, gaat de hersteller automatisch over tot uitvoering van deze werken op kosten van de klant, op voorwaarde dat het bedrag van deze prestaties en leveringen niet hoger is dan 25% van de geïndexeerde waarde van het contract. Als Lift-Up Engineering voorziet dat dit bedrag hoger zal zijn, stuurt het de klant een bestek en worden de werken pas na diens akkoord uitgevoerd.

 - Voor elke onterechte oproep tot herstelling (verkeerde oproep, materiaal in goede staat van werking, …) wordt een vast bedrag aangerekend voor nutteloze verplaatsing.

- Elke tussenkomst voor een herstelling omwille van een gebruik in tegenspraak met gebruik als “een goede huisvader” (overbelasting, verhuizing, vandalisme, …) wordt doorgerekend aan de klant.

b) Lift-Up Engineering Verbindt zich er alleen toe om de prestaties en herstellingen te leveren, zoals uitdrukkelijk bepaald in punt a). De hiernavolgende niet-exhaustieve lijst bevat voorbeelden van prestaties die geen onderdeel vormen van het preventieve onderhoudscontract dat wordt afgesloten met Lift-Up Engineering :

 - De vereiste prestaties omwille van een externe oorzaak van het aangeduide materiaal.

- Herstellen en uitlijnen van de geleidingen.

- De prestaties met betrekking tot de toevoerleidingen van de drijfkracht.

- Het elektriciteitsverbruik.

- Controleren van de staat van de isolatie van de elektrische leidingen en kabels.

- Kosten voor het controleren en opleveren van de installatie door een erkend organisme.

- Herstellen of vervangen van onderdelen, veroorzaakt door kwaadwillige daden.

- Proper houden van de overloopdeuren en hun  omlijsting, de cabinedeuren, de cabine, de kokermuren.

- Afvoeren van stilstaand water in de kuip, ongeacht de oorzaak.

- Herstellingen, aangevraagd buiten de normale openingsuren van de kantoren (behalve bevrijding).

- Permanenties of dienstverleningen, aangevraagd door de klant.

- Werkzaamheden om het materiaal in overeenstemming te brengen met de wettelijke voorschriften.

 c) De klant verbindt zich ertoe om aan het materiaal niet zelf werkzaamheden uit te voeren of derden deze te laten uitvoeren zonder de voorafgaande toestemming van Lift-Up Engineering en geen enkel werk met betrekking tot het materiaal dat inbegrepen is in het contract afgesloten met Lift-Up Engineering te bestellen aan een derde of een andere onderneming. De tussenkomst van een externe persoon of onderneming ontslaat Lift-Up Engineering onmiddellijk van elke aansprakelijkheid en laat toe om onderhavig contract te ontbinden met als gevolg de betaling door de betrokkene van een schadevergoeding, overeenstemmend met een jaar onderhoud.

 

Artikel 18 – Prijs en bevoorrading

a) Het vaste bedrag voor het onderhoud, overeengekomen tussen de partijen, is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

 b) Het bedrag van onderhavig contract moet vooraf betaald worden. De btw en alle andere analoge of gelijkaardige taksen zijn ten laste van de klant.

c) In het geval een factuur op de vervaldag ervan niet is betaald wordt 15 dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven de uitwerking van onderhavig contract opgeschort tot de dag nadat de klant het hoofdbedrag, de interesten en eventuele inningskosten heeft betaald.

d) Lift-Up Engineering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, voortvloeiende uit het gebrek aan onderhoud tijdens voormelde periode.

e) Alle werkzaamheden of vervangingen van onderdelen die niet inbegrepen zijn in onderhavig contract worden afzonderlijk aangerekend.

f) De waarde van de jaarlijkse bijdrage wordt elk jaar automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling geïndexeerd (ABEX-index).

 

Artikel 19 – Duur van het contract

a) Het contract wordt stilzwijgend verlengd, behalve als een der partijen daarvan afziet met een vooropzegging van drie maanden per aangetekend schrijven vóór de afloop van de lopende termijn.

b) De partijen behouden zich het recht voor om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het  contract en een schadevergoeding te eisen voor elke daardoor geleden schade als:

- de klant de bepalingen met betrekking tot het betalen van de prijs niet naleeft;

- de werkomstandigheden die bestonden bij het afsluiten van het contract aanzienlijk zijn verslechterd (ongezond, slechte toegankelijkheid van het materiaal, gevaar voor de technicus, …);

- in het geval er niet wordt betaald;

- voor elke fout, toe te schrijven aan Lift-Up Engineering op basis van deze algemene voorwaarden en waarvoor de verbruiker kan aantonen dat hij schade heeft geleden.

 

Artikel 20 – Oproepen

a) Voor elke oproep tot dienstverlening van Lift-Up Engineering moet de klant de gebrekkige werking bestuderen of met behulp van de telefonische helpdesk van Lift-Up Engineering.

b) Behalve in omstandigheden buiten zijn wil verbindt Lift-Up Engineering zich ertoe om zijn interventie te beginnen binnen de 12 werkuren na de oproep, op werkdagen (buiten de zaterdagen, zondagen en feestdagen) tussen 7.30 en 16.30 uur.

c) Op verzoek van de klant kan Lift-Up Engineering ook prestaties leveren buiten de bovenvermelde openingsuren, op basis van een afzonderlijke overeenkomst en tegen een vergoeding.

 

Artikel 21 – Alternatieve oplossing

a) Als de herstelling  complexer zou zijn dan voorzien, heeft Lift-Up Engineering het recht om de klant een alternatieve oplossing voor te stellen.

 Artikel 23 – Aan slijtage onderhevige onderdelen

a) De aan slijtage onderhevige onderdelen worden vervangen en de vereiste wisselstukken worden geïnstalleerd in het kader van de herstel- of onderhoudswerkzaamheden.

b) De levering van wisselstukken voor onderhouds- of herstelwerken wordt uitgevoerd door Lift-Up Engineering binnen de normale leveringstermijn na de bestelling door de klant en dient afzonderlijk te worden betaald.

 

Artikel 23 – Verplichtingen tot hulp van de klant

a) De klant verbindt zich ertoe om het defect of het probleem aan het liftsysteem of het verloop van de gebrekkige werking zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.

b) Als een herstelling waarvoor de klant aansprakelijk is, niet uitgevoerd kan worden of met vertraging, meer bepaald:

- als de verplichting tot hulp van de klant niet of niet tijdig wordt uitgevoerd;

- als het door de klant gemelde probleem niet heeft plaatsgevonden;

- als de klant de afgesproken datum voor de herstelling niet heeft nageleefd;

kan Lift-Up Engineering de overeenkomstige bijkomende kosten (tijd voor het opsporen van het defect = werktijd) aan de klant aanrekenen. De klant kan zich in voorkomend geval niet beroepen op vertragingen bij het uitvoeren van de prestaties.

 

Artikel 24 – Opleveren van de prestaties

a) De klant bevestigt elk van de herstelwerken, uitgevoerd door Lift-Up Engineering, door het geleverde werkbewijs te tekenen.

 b) Als de klant geen enkel bewijs van oplevering van de prestatie heeft getekend en geen defect heeft gemeld binnen de 48 uur na de bedoelde prestatie, wordt de prestatie geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 25 – Stopzetting

a) In het geval het huurcontract, de eigendom, het gebruik van het goed overgedragen zou worden aan derden verbindt de klant zich ertoe om deze derden de uitwerking van onderhavige overeenkomst te laten aanvaarden, bij gebrek waaraan hij een schadevergoeding ten bedrage van een jaar bijdrage moet betalen.

C. Verwerking van persoonsgegevens

 

Artikel 26 – Bepaling inzake vertrouwelijkheid

a) Door een contract af te sluiten met Lift-Up Engineering geeft de klant zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 b) De persoonsgegevens die zijn vermeld in het contract of die daarmee verband houden, worden verwerkt in overeenstemming met het reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Deze mogen uitsluitend worden verwerkt met het oog op de uitvoering, het beheer en de opvolging van het contract door Lift-Up Engineering, zonder afbreuk te doen aan hun eventuele overdracht naar organisaties die belast zijn met een opdracht tot controle of inspectie in toepassing van de gemeenschapswet. De klant heeft een recht op toegang en correctie van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voor elke vraag met betrekking tot deze verwerking kan de klant zich richten tot Lift-Up Engineering.

 b) Lift-Up Engineering zal de toegang tot de gegevens beperken tot personeelsleden die deze  nodig hebben voor de uitvoering, het beheer of de opvolging van het contract.

c) Lift-Up Engineering verbindt zich ertoe om technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekking tot risico’s in verband met de verwerking en de aard van de betrokken persoonsgegevens om

- te verhinderen dat onbevoegden toegang hebben tot de informaticasystemen voor de verwerking van persoonsgegevens;

- te verhinderen dat opslagmiddelen gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verplaatst kunnen worden zonder toestemming;

- ongeoorloofde invoer van gegevens in het geheugen te verhinderen, evenals elke ongeoorloofde verspreiding, wijziging of wissen van opgeslagen persoonsgegevens;

- te verhinderen dat onbevoegden de verwerkingssystemen voor de gegevens gebruiken door middel van installaties voor de overdracht van gegevens.

 

Artikel 27 – Recht op toegang, correctie en wissen

a) De betrokken klant heeft het recht om van Lift-Up Engineering binnen de kortste tijd de bevestiging te krijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals de informatie die nodig is voor bedoelde verwerking.

b) De klant heeft het recht om de correctie te vragen van bepaalde of alle persoonsgegevens die in het bezit zijn van Lift-Up Engineering.

c) Lift-Up Engineering verbindt zich ertoe om deze persoonsgegevens binnen de kortste tijd te wissen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt.

d) Als de klant dit schriftelijk vraagt, kan hij zijn persoonsgegevens laten wissen als:

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking;

- de klant zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere juridische grond is voor de verwerking ervan;

- de klant zich verzet tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme grond voor de verwerking ervan is;

- de persoonsgegevens op een illegale manier werden verwerkt;

- de persoonsgegevens gewist moet worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals voorzien door de Wet van de Unie of door de wet van een Lidstaat waaraan Lift-Up Engineering onderworpen is;

- de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van het dienstenaanbod van het bedrijf van de informatie.